Блок объявлений
Друзья сайта

Український радіопортал - Украинский радиопортал

Первый форум сообщества радиолюбителей Одессы и Одесской области

Сайт клуба КОНТУР

Сайт Носівської СЮТ


Протокол первого заседания Совета ОО ЛРУ

Будни ЛРУ

ПРОТОКОЛ № 1-18

РАДИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ»

м. Київ 10 березня 2018 p.

Відповідно до п.2.7‚4.5. Положення «Про Раду ГО ЛРУ», прийнятого на

конференці'і від 24.09.2017р., перше засіданя Ради скликаеться Президентом Г О

ЛРУ в Місячний термін після опублікування копії протоколів загальних зборів

відокремлених підрозділів ГО ЛРУ про вибори членів Ради ГО ЛРУ на офіційному

сайті. 16 лютого 2018 року на офіційному сайті ГО ЛРУ було опубліковано 13

протоколів/витягів 3 протоколів загальних зборів відокремлених підрозділів

організаціі про обрання членів Ради ГО ЛРУ. 13 вибраних членів Ради більше ніж

половина зареестрованих відокремлених підрозділів ГО ЛРУ в Единому

державному реестрі підприемств та організацій, то відповідно до Положення «Про

Раду ГО ЛРУ», Рада ГО ЛРУ вважаеться створеною з моменту публікаціі

протоколів.

Президент ГО ЛРУ Кириленко А.П., UT3UY запропонував провести перше

засідання Ради Г O ЛРУ у Штаб-квартирі організаці'і 10 березня 2017р. ‚об 11-00

годин.

Засідання Ради ГО ЛРУ проводилось очно-заочно з використанням технічних

засобів зв’язку.

На засіданні Ради ГО ЛРУ присутні

Очно:

Чернобров Костянтин Васильович, UR2AM

Матвійчук Валерій Миколайович, US3UT

Радул Володимир Петрович, USOVR

Городній Костянтрш Миколайович, UXORR

Залізняк Олександр Анатолійович‚ UX7UU

Ha зв’язку за допомогою комунікаційно'і програми ZELLO

6. Cєpiков Irop Дмитрович, UT7QF

7. Роганов Андрій Валентинович, URlCBD

8. Iвaнов Сергій Леонідович, UT9NA

9. Марцинюк Олег1ванович, URSTM

1О.Дереторський Ігор Валерійович, UT7YQ

11.Піно Віктор Федорович, UYSVA

12.Компаніець Валерій Миколайович, UYlHY

Ha телефонному зв’язку

1З.Степанов Сергій Миколайович

Всього участь B засіданні Ради ГО ЛРУ прийняли - 13 членів Ради, що

становить 100% від загальноі' кількості членів Ради ГО ЛРУ на дату засідання.

Засідання повноважне відповідно до п.4.7. Положення «Про Раду ГО ЛРУ».

 

На засіданні присутні запрошені :

1. Кириленко Анатолій Петрович, UT3UY — Президент ГО ЛРУ

2. Гай Сергій Григорович, UTSUIA — Перший Віце-Президент ГО ЛРУ

3.Гай Наталія Володимирівна — помічник Президента` ГО ЛРУ

ГОЛОСУВЗННЯ ПРОВОДИЛОСЬ МЕТОДОМ ПСРСОНАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ, ЩО

ГОЛОСУВАЛИСЯ.

 

Загальні збрри Ради ГО ЛРУ вів Залізняк О.А., UX7UU.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Вибори Голови Ради Г О ЛРУ.

2.Розгляд проекту бюджету ГО ЛРУ на 2018 рік.

 

3. Розгляд питання про «Перспективний план розвитку ГО ЛРУ на 2018-

2019p. p.

4. Розгляд та прийняття Положення «Про набуття, облік (реєстр) тa припинення

членства в ГО ЛРУ».

 

5.Розгляд та прийняття Положення «Про відокремлений підрозділ ГО ЛРУ».

6.Розгляд та прийняття Положення «Про QSL бюро ГО ЛРУ».

7.Різне.

Президент ЛРУ Кириленко А.П., UT3UY відкрив перше засідання Ради Г O

ЛРУ.

По першому ПИТЯННЮ порядку денного:

 

Членами Ради Г O ЛРУ було запропоновано на голосування по першому

питанию порядку денного дві кандидатури: Залізняка Олександра Анатолійовича,

UX7UU тa Серікова Ігоря Дмитровича‚ UT7QF.

 

Голосування проводилося шляхом вибору одного кандидата з двох кандидатур.

„ Результати голосування: Залізняк О.А. - 11 Голосів «За»

- 0 голосів «Проти»

- 0 голосів «Утримались»

Серіков І.Д‚ ЗалізНяк О.А в голосуванні участь не брали.

Вирішили: Головою Ради ГО ЛРУ обрати Залізняка О.А. ,UX7UU

Рішення прийняте.

По другому питанию порядку денного:

Слухали: Гай Н.В. , яка внесла пропозицію розглядати проект бюджету ГО

ЛРУ Ha 2018 рік на наступному засіданні Ради ГО ЛРУ y зв’язку з тим, що на даний

момент невідомо, яка сума членських внесків буде оплачена за 2018 рік. Кінцева

дата сплати членських внесків закінчуеться 15 березня 2018р. До кінця березня

будуть сформовані списки членів ГО ЛРУ та визначено загальну суму членських

внесків на 2018 рік.

 

Інформацію Гай Н.В. прийнята членами Ради ГО ЛРУ до уваги.

Голосування по другому питанию порядку денного не проводилося, рішення

не приймалися.

 

По третьему питанию порядку денного:

В обговорені третьего питання приймали участь всі члени Ради Г O ЛРУ.

Слухали:

Роганова А.В., URICBD, який запропонував створити дипломну програму Г О

ЛРУ та розробити концепцію нового багатофункціонального офіційного Сайту ГО

ЛРУ;

Іванова С. Л., UT9NA, який також підтримав пропозицію, щодо створення

нового офіційного сайту Г О ЛРУ‚ зокрема у вигляді інтернет-порталу. Також було

запропоновано створити контест-клуб для членів Г О ЛРУ;

 

Серікова І.Д.‚ UT7QF відмітив по необхідність залучення нових членів ГО

ЛРУ та збільшення кількості відокремлених підрозділів;

Марцинюка O.I., URSTM підтримав ідею створення контест-клубу та розвитку

дипломно'і програми Ліги

Матвійчука B.M., US3UT висловив пропозицію щодо необхідності внесення

змін y Регламент радіоаматорського зв’язку;

Г ороднього К.М., UXQRR, який запропонував 3a основy перспективного плану

на 2018-2019р.р. взяти заходи, що проводились за попередні 2 роки та доповнити їх

новими;

Черноброва К.В., URZAM, який відмітив про необхідність тісної співпраці ГО

ЛРУ з Міністерством освіти щодо діяльності дитячих колективних радіостанцій,

проведення дитячих спортивних змагань під керівництвом ГО ЛРУ, ГО ЛРУ

розробити уніфіковані питання на здачу екзаменів на присвоения категорій та

узгодити їх з Укрчастотнаглядом, забезпечити обов’язкову участь членів ГО ЛРУ в

КТК, налагодити роботу з оформлення документів на присвоения спортивних

розрядів.

Голосування по третьому питанию порядку денного не проводилося.

Вирішили: доручити Голові Ради Г O ЛРУ Залізняку O.A.,UX7UU

узагальнити, систематизувати запропоновані пропозиці'і та підготовити проект

 

Перспективного плану розвитку ГО ЛРУ на 2018-2019р.р.» до наступного

засідання Ради ГО ЛРУ.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Голову Ради ГО ЛРУ Залізняка O. A. ,UX7UU про необхідність

прийняття Радою ГО ЛРУ положення, яке описуе механізм прийняття, обліку,

створення первинного та загального реестру членів організаціі' та вибуття з

організаціі'. З проектом даного Положення «Про набуття, облік (реєстр) та

припинення членства в ГО ЛРУ» члени Ради були ознайомлені до засідання.

Обговорення проекту даного Положення на засіданні не проводилося.

Було запропоновано провести наступне голосування:

«Хто за те, щоб прийняти Положення «Про набутгя, облік (реєстр) та

припинення членства в ГО ЛРУ».

Результати голосування: 13 голосів «За»

0 голосів «Проти»

0 голосів «Утримались»

Вирішили: Прийняти Положення «Про набуття, облік (реєстр) та

припинення членства в ГО ЛРУ».

Рішення прийняте.

По п’ятому питанию порядку Денного:

Слухали: Голову Ради ГО ЛРУ Залізняка O.A.,UX7UU по питанию

врегулювання діяльності відокремлених підрозділів. Було розроблено типовий

проект Положення «Про відокремлений підрозділ Г О ЛРУ», який передбачае різні

можливості створення органів управління, регулюе діяльність і прийняття рішень

всередині відокремлених підрозділів. Необхідність прийняття типового Положення

обумовлено необхідністю’ розробки та затвердження для кожного відокремленого

підрозділу його Положення. З проектом Положення члени Ради були ознайомлені

до засідання. Обговорення тексту даного Положення на засіданні не проводилося.

 

Було запропоновано провести наступне голосування:

«Хто за те, щоб прийняти типове Положення «Про відокремлений підрозділ ГО

ЛРУ».

Результати голосування: 13 голосів «За»

0 голосів «Проти»

0 голосів «Утримались»

Вирішили: Прийняти типове Положення «Про відокремлений підрозділ ГО

ЛРУ».

Рішення прийняте.

По шестому питанию порядку денного:

Слухали: Голову Ради ГО ЛРУ Залізняка O.A.,UX7UU по питанию діяльності

QSL-6юpo. Запропоновано на розгляд підготовлений разом з Виконавчим комітетом

проект Положення «Пpo QSL бюро ГО ЛРУ». З проектом Положення члени Ради

були ознайомлені до засідання.

В обговоренні проекту Положення «Про QSL бюро ГО ЛРУ» прийняв участь

Перший Віце-президент Гай С. Г., який відповідае в організаціі' за діяльність QSL

бюро.

Під час обговорення членами Ради ГО ЛРУ вносились наступні пропозиціі:

збільшити строк зберігання не витребуваних ОБЬ-карток;

забезпечити повернення карток зарубіжним відправникам QSL—Kapток, що

надійшли на адресу не користувачам QSL- бюро з відповідною відміткою;

встановити пільги для відправки QSL-карток від дитячих колективних

радіостанцій;

переглянути питання що до можливості утилізаці'і' невитребуваних QSL-

карток; "

внесення пропозицій, щодо грошовоі' компенсаціі' за індивідуальне

користування QSL- бюро;

доповнити Положення зразком заяви на користування QSL- бюро в

індивідуальному порядку.

 

Оскільки внесені пропозиці'і потребують додаткового узгодження, було

запропоновано провести наступне голосування:

«Хто за те, щоб прийняти Положення «Про QSL бюро ГО ЛРУ» за основу.

Підготовити узгоджені доповнення та зміни до Положення до наступного

засідання Ради ГО ЛРУ.

Результати голосування: 13 голосів «За»

0голосів «Проти»

0 голосів «Утримались»

Вирішили: прийняти Положення «Про QSL бюро ГО ЛРУ» за основу.

Підготовити узгоджені доповнення та зміни до Положення до наступного

засідання Ради ГО ЛРУ.

Рішення прийняте.

ПО СЬОМОМУ ПИТЯННЮ порядку ДЕННОГО

Члени Ради ГО ЛРУ продовжили обговорення питань зазначених B порядку

денному.

Чернобров К.В., URZAM, Городній К.М., UXORR внесли наступну пропозицію

на голосування:

«Хто за те, щоб QSL-картки не членам Г О ЛРУ та які знаходяться в QSL—

бюро передати керівникам відокремлених підрозділів ГО ЛРУ з метою

залучення нових членів в ГО ЛРУ»

Результаnи голосування:

3 голосів «За»

8 голосів «Проти» `

2 голосів «Утримались»

Рішення не прийняте.

Інших питань Ha голосування не виносилось.

Марцинюк О.1.‚ URSTM проінформував членів Ради Г О ЛРУ про те, що в смт

Теофіполь, Хмельницько'і області відкрилась дитяча колективна радіостанція

та звернувся з проханням допомогти ЇM комплектами для спортивноі'

радіопеленгаціі'

Голова Ради ГО ЛРУ:  Залізняк O.A.,UX7UU

http://uarl.org.ua/files/stories2018/rada_1_18/Prot-1-18-RADA-LRU-100318.pdf

 


Популярное в разделе
  –  Техника радиосвязи КВ и УКВ минувших лет   22.05.2018
  –  Встреча в штаб-квартире ЛРУ   12.10.2018
  –  3-4 листопада 2018р. відбудеться конференція ГО «Ліга радіоаматорів України»   02.10.2018
  –  В ЛРУ рассказали сколько раз отправлялась QSL почта в Польшу за последние 2 года   15.09.2018
  –  ЛРУ привітала своїх членів — спортсменів та тренерів з успіхом у Кореї   07.09.2018
  –  Совет ЛРУ изменил названия ряда областных подразделений, объединив Киев и область   25.09.2018
  –  В PZK подтвердили получение QSL почты от ЛРУ   20.09.2018
  –  Офіційна зустріч IARU-UARL у Варшаві   06.02.2018
  –   Польовий день 2018 - 7-8 липня   23.06.2018
  –  Жалоба ВРЛ была рассмотрена в IARU   21.11.2017
  –  Я не згоден з позицією щодо того, що нічого не змінилося в Лізі   02.07.2018
  –  Надежды радиолюбителей могут оправдаться   20.06.2018
  –  Ну, киса, - хоть капельку!..   17.07.2018
  –  Очно - заочный ЧУ по УКВ связи   31.07.2018
  –  Укрпочта готова отступить?   04.06.2018


 Информационный партнер: Сайт радиолюбителей Донецкой области    Мариупольский радиоклуб Маррад