Пам'ятка учаснику «ЧЕМПІОНАТІВ УКРАЇНИ З РАДІОЗВ’ЯЗКУ НА КХ», що відбудуться в 2015р

Повышение квалификации

 Щоб уникнути повернення звітів на доопрацювання і виправлення,  ГСК просить всіх учасників
до початку змагань уважно прочитати і виконувати умови Регламенту в частині проведення і складання звіту.
Офіційний текст Регламенту змагань викладено:  

http://ucc.zp.ua/reglament_2015.txt   або   http://uarl.org.ua/news/2015-02-27-370

Слід нагадати, що деякі контест програми формують заголовок звіту,
відмінним від зазначеного в Регламенті. Тому звертаємо увагу на наступні моменти:

1. У звіті обов'язково повинен бути ОКРЕМИЙ рядок CATEGORY, в якому категорія повинна бути записана так,
як ЦЕ вимагає Регламент:

CATEGORY: MULTI-OP ALL (або SINGLE-OP ALL, SINGLE-OP 160M, SINGLE-OP 80M, CHECKLOG).

2. Обов'язковим є надання особистих даних – ПІБ, рік народження, спортивне звання або розряд
(ЗМСУ, МСУМК, МСМК СРСР, МСУ, МС СРСР, КМСУ, 1р ... б/р) та повної адреси:

NAME: Петренко О.Б.  1964  КМСУ  м. Суми
ADDRESS: вул. П. Мирного, б. 100, кв. 1
ADDRESS: 40000
ADDRESS: email

Для категорії MULTI-OP ALL необхідно дати повні дані про кожного з операторів в рядку:

OPERATORS: 1. ххххх  2. ххххх  3. ххххх

УВАГА!
Для правильного відображення у підсумковому протоколі всі паспортні дані (П.І.Б, QTH) учасника
ГСК переконливо просить надавати УКРАЇНСЬКОЮ мовою.

3. Рядки звіту повинні бути за зразком:

QSO: 3552 CW 2015-03-14 2000 UR1ABC SU 001 UX0KAA RI 002
QSO: 3534 CW 2015-03-14 2001 UR1ABC SU 002 US0YYY CN 005
QSO: 3528 CW 2015-03-14 2002 UR1ABC SU 003 UR5LLL HA 001

4. При використанні деяких контест програм або ручному наборі звіту,
особливу увагу звертаємо на те, що КОЛОНОК з RS(T) не повинно бути,
а наявність пробілу між абревіатурою області та номером зв'язку
є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ. Дата повинна бути в форматі 2015-03-14,
час з 2000 до 2359 UTС включно.

Звіти висилати за електронною адресою:

За телеграфний Чемпіонат України:  [email protected]  

За телефонний Чемпіонат України:  [email protected]  

За телетайпний Чемпіонат України:  [email protected]  
   

Остаточний термін подачі звіту - 7 діб після закінчення змагань,
починаючи з понеділка. Для ЧУ CW – неділя 22 березня 23:59 за Київським часом.

Запорізька ГСК ЧУ

=======================================================================
Памятка участнику «ЧЕМПИОНАТОВ УКРАИНЫ ПО РАДИОСВЯЗИ НА КВ», которые состоятся в 2015 г.  

   Чтобы избежать возвратов отчетов на доработку и исправления, ГСК просит всех участников  до начала соревнований
внимательно прочитать и выполнять условия Регламента в части проведения и составления отчета.
Официальный текст Регламента соревнований выложен:

http://ucc.zp.ua/reglament_2015.txt   или   http://uarl.org.ua/news/2015-02-27-370

   Следует напомнить, что некоторые контест программы формируют заголовок отчета, отличный от указанного в Регламенте.
 Поэтому обращаем внимание на следующие моменты:

1. В отчете обязательно должна быть ОТДЕЛЬНАЯ строка CATEGORY,
в котором категория должна быть записана так, как ЭТО требует Регламент:

CATEGORY: MULTI-OP ALL (или SINGLE-OP ALL, SINGLE-OP 160M, SINGLE-OP 80M, CHECKLOG).

2. Обязательным является предоставление личных данных - ФИО, год
рождения, спортивное звание или разряд (ЗМСУ, МСУМК, МСМК СССР, МСУ, МС СССР, КМСУ, 1р ... б/р) и полного адреса:
NAME: Петренко А.Б. 1964 КМСУ м. Суми
ADDRESS: вул . П. Мирного, б. 100, кв.1
ADDRESS : 40000
ADDRESS : email
Для категории MULTI-OP ALL необходимо дать полные данные о каждом из операторов в строке:
OPERATORS: 1. ххххх 2. ххххх 3. ххххх

ВНИМАНИЕ! Для правильного отображения в итоговом протоколе все паспортные данные (ФИО, QTH) участника
ГСК убедительно просит предоставлять на УКРАИНСКОМ языке.

3. Строки отчета должны быть по образцу:

QSO: 3552 CW 2015-03-14 2000 UR1ABC SU 001 UX0KAA RI 002
QSO: 3534 CW 2015-03-14 2001 UR1ABC SU 002 US0YYY CN 005
QSO: 3528 CW 2015-03-14 2002 UR1ABC SU 003 UR5LLL HA 001

При использовании некоторых контест программ или ручном наборе отчета,
особое внимание обращаем на то, что КОЛОНОК с RS(T) не должно быть,
а наличие пробела между аббревиатурой области и номером связи является
обязательным.
Дата должна быть в формате 2015-03-14, время с 2000 по 2359 UTС включительно.

Отчеты высылать по электронному адресу:

За телеграфный Чемпионат Украины:  [email protected]  

За телефонный Чемпионат Украины:  [email protected]  

За телетайпный Чемпионат Украины:  [email protected]  

Окончательный срок подачи отчета - 7 суток после окончания соревнований,
начиная с понедельника. Для ЧУ CW – воскресенье 22 марта 23:59 по Киевскому времени.

Запорожская ГСК ЧУ


--
С уважением,
 Valery  UR7QM                          mailto:[email protected]
 http://ur7qm.ucoz.ua/