Проект Устава ЛРУ - 2017г

Будни ЛРУ

СТАТУТ

  ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

                                     «ЛІГА  РАДІОАМАТОРІВ  УКРАЇНИ»                             

М. КИЇВ-2017

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ  УКРАЇНИ»  (далі – ЛРУ) є добровільною, всеукраїнською громадською організацією радіоаматорів України, яка об’єднує за спільними інтересами радіоаматорів, операторів аматорської служби радіозв’язку, аматорської супутникової служби радіозв’язку та радіоспортсменів, зацікавлених у  розвитку та популяризації радіоаматорства та радіоспорту в Україні.

1.2. Офіційною назвою організації є:

українською мовою –  Громадська організація «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ  УКРАЇНИ»

англійською мовою «UKRAINIANAMATEUR  RADIOLEAGUE»

скорочена назва:

українською мовою – ГО "ЛРУ"

англійською мовою – “UARL “

 

        1.3. Діяльність ЛРУ поширюється на всю територію України.

        1.4. ЛРУ діє на засадах добровільності, самоврядування, рівності перед законом; прозорості, відкритості, публічності, вільного вибору території діяльності, та відсутності майнового інтересу своїх членів..

        1.5. ЛРУ здійснює свою діяльність  зі статусом юридичної особи та має всеукраїнський статус.

1.6. ЛРУ може мати печатку, штампи, емблему та інші атрибути юридичної особи.

1.7. ЛРУ є неприбутковою громадською організацією.

1.8.ЛРУу своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності ЛРУє також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються ЛРУу межах своїхстатутних повноважень і є обов’язковими для всіх членівЛРУ

1.9.Юридична адреса ЛРУ: вул.Вадима Гетьмана,27,  м.Київ, 03056    
 

Розділ 2.ЮРИДИЧНИЙ  СТАТУС ЛРУ

 

   2.1.Діяльність ЛРУ має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. ЛРУ набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах.. ЛРУмаєвласну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку

2.3. З моменту державної реєстрації ЛРУмає виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань ЛРУу встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу.

2.4.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю ЛРУ, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльністьбезпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

2.4.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.12. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності ЛРУта важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності  ЛРУ.

2.4.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності ЛРУ, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

2.4.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань ЛРУ.

2.4.21. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.22. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів ЛРУ  та її партнерів.

2.4.23. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.4.24. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. ЛРУнесе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. ЛРУне відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями ЛРУ, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

2.6 У відповідності до чинного законодавства та на підставі укладених договорів з Міністерством молоді та спорту,  ЛРУ виконує функції  федерації радіоспорту України.

2.7.Назва ЛРУ (UARL) та емблема є власнiстю всеукраїнської громадської організації «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ  УКРАЇНИ».

 

Розділ 3. МЕТА  ТА НАПРЯМИ  ДІЯЛЬНОСТІ  ЛРУ

 

3.1.Метою діяльності ЛРУ  є добровільне       об’єднання громадян України  задля захисту та задоволення   їх спільних інтересів у сфері аматорського радіозв’язку та радіоспорту.

3.2. Основними цiлями ЛРУ є задоволення творчої аматорської некомерцiйної зацiкавленостiсвоїх членiв в галузiрадiо, сприяння розвитку радіоспорту, наукової та технiчної творчостi, поширення мiжнародних гуманiтарних зв'язкiв та контактiв, утвердження iдеалiв миру та дружби мiж народами України та свiту.

               3.3. Для досягнення своїх статутних цiлей  ЛРУ у встановленому порядку:

3.3.1. Сприяє розвитку радіоаматорства  в Україні, шляхом підтримки своїх членів у розвитку аматорського радіо з використанням короткохвильового, ультракороткохвильового, супутникового радіозв’язку та інших цифрових видів зв’язку. 

3.3.2. Представляє  інтереси  та здійснює захист законних прав своїх членів на міжнародному рівні,  шляхом участі в роботі міжнародних радіоаматорських  організаціях, об’єднаннях.

3.3.3. Здiйснює безпосереднiмiжнароднiзв'язки iз закордонними неурядовими органiзацiями радiоаматорiв, з спiввiтчизниками за кордоном.

         3.3.4. Здійснює забезпечення QSL– обміну радіоаматорів України шляхом організації роботи QSL-бюро на підставі  «Положення про  QSLбюро ГО ЛРУ» та нормативних документів IARU.

         3.3.5. Здійснює координацію спільної діяльності  членів ЛРУ через систему регіональних відокремлених підрозділів  – регіональних філій ЛРУ.

3.3.6. Забезпечує правову підтримку членів організації, як суб’єктів Служби аматорського радіозв’язку України, у взаємодії з УДЦР та інших контролюючих організацій з питань, що стосуються сфери регламентування аматорського радіозв’язку,   планів використання радіочастотного ресурсу, особливостей розміщення радіоаматорських антен, норм       електромагнітного випромінювання, сертифікації побутового електронного обладнання, тощо.

3.3.7. Бере участь  у роботі консультативних, дорадчих органів, та розробці нормативно-правових актів державних    органів і органів місцевого самоврядування, що стосуються сфери регламентування аматорського радіозв’язку, планів використання радіочастотного ресурсу, особливостей розміщення радіоаматорських антен, норм       електромагнітного випромінювання, сертифікації побутового електронного обладнання, тощо.

3.3.8. Організує участь своїх членів в загальноукраїнських та міжнародних змаганнях з радіоаматорських видів радіоспорту: короткохвильового, ультракороткохвильового радіозв’язку, швидкісної радіотелеграфії, спортивної радіопеленгації та спортивного радіо орієнтування (ADRF), багатоборства радистів, в тому числі за  програмами      Міжнародного Союзу Радіоаматорів  ІARU(ІnternatіonalAmateurRadіoUnіon);

3.3.9.Сприяєпідготовці спортсменів національних збірних команд та забезпечення їх участі в офіційних   міжнародних змаганняхз радіоспорту.

3.3.10. Розроблює рекомендації та  сприяє в підготовці, перепідготовці та атестації судів з радіоспорту.

3.3.11. Здійснює популяризацію наукових і технічних знань в області  радіотехніки, електроніки і радіоаматорства шляхом організаційно-інформаційної підтримки гуртків учнівської молоді, молодіжних колективних радіостанцій   та спортивних радіоклубів.

3.3.12. Надає інформаційну та бюджетну підтримку об’єднанням радіоаматорів в проведенні регіональних заходів, направлених на популяризацію радіоаматорства (регіональні змагання, дні активності, експедиції, дипломінг, (симпозіуми, конференції, хамфести, конкурси, ярмарки, „круглiстоли", тощо).

3.3.13. Органiзовує симпозiуми, лекцiї, консультацiї, виставки, ярмарки, школи, курси, змагання, "круглiстоли" та iншiзаходи, пов’язанні з популяризацією радіоаматорства.

3.3.14. Сприяє в питаннях органiзацiї роботи радiоклубiв, ДЮСТШ  з  радіоспорту,  об'єднань радiоаматорiв, окремих радiоаматорiв, пiдтримує їх дiяльнiсть у всiх напрямках аматорської зацiкавленостiв галузiрадiо  та  радіоспорту.

         3.3.15. Сприяє державним органам, у т.ч. МЧС України при боротьбі із стихійними лихами та іншими надзвичайними     ситуаціями шляхом органiзацiї аварійного радіозв’язку, в тому числі iз використанням радіоаматорських засобів.

         3.3.16. Співпрацює з Міністерством оборони та ТСОУ по питаннях   підвищення кваліфікації та майстерності радіо спеціалістів для збройних сил України.

 

Розділ 4.ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА  В  ЛРУ,  

 ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЛРУ

 

4.1. Членство в ЛРУє добровільним та індивідуальним

4.2. Членами  ЛРУ  можуть бути   громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та які досягли 14 років і які визнають  Статут ЛРУ та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань ЛРУ.

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у ЛРУ. Належність чи неналежність до ЛРУне може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.4. Прийом у члени ЛРУздійснюється на підставі письмової заяви на ім’я ПрезидентаЛРУ за рішенням Виконкому ЛРУї, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заявизгідно з «Положенням про набуття, облік (реєстр) та припинення членства в ГО ЛРУ».

4.5. Після прийняття рішення про надання членства в ЛРУ і внесення її даних у реєстр членів ЛРУ,  фізична особа отримує документ, що підтверджує її членство в  ЛРУ.

4.6.Виконком ЛРУ має право відмовити у прийнятті особи в члени ЛРУ.  Відмова у прийнятті  до членства в ЛРУ може бути оскаржене до Ради ЛРУ, яка приймає остаточне рішення.

4.7. Усі члени ЛРУ є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків

 

4.7.1 До прав члена ЛРУ належать:

 

4.7.1.1.Обирати і бути обраними до керівних органів ЛРУ, брати участь у всіх заходах, що проводяться ЛРУ;

4.7.1.2. Приймати участь в дiяльностi  ЛРУ вiдповiдно до своїх iнтересiв та можливостей, брати участь у  громадських заходах, що проводяться ЛРУ;

   4.7.1.3. Вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в ЛРУ до прийняття рішень з цих питань;

4.7.1.4. Вносити пропозицiї по всiх питаннях дiяльностi  ЛРУ;

4.7.1.5. Приймати участь у роботі Конференцій ЛРУ, загальних зборах  відокремленого підрозділу;

4.7.1.6. Користуватись майном ЛРУ;

4.7.1.7. Користуватися  сервісом QSLбюро ЛРУ;

4.7.1.8 Об'єднуватись в рамках ЛРУ за iнтересами в клуби, секцiї, тощо;

4.7.1.9. Звертатися до органів ЛРУз запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю ЛРУ, одержувати відповіді:

4.7.1.10.  Отримувати iнформацiю  з питань дiяльностіЛРУ;

4.7.1.11. Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів ЛРУ, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення.

   4.7.1.12. Звертатися до органів ЛРУ за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.7.1.13. Добровільно фінансово чи матеріально підтримувати діяльність ЛРУ, вносити благодійні, цільові, додаткові та добровільні внески для забезпечення виконання окремих програм ЛРУ;

4.7.1.14. Використовувати символiку ЛРУ;

4.7.1.15. Добровільно обирати відокремлений підрозділ ЛРУ, в якому будуть обліковуватись та в рамках якого будуть реалізовувати свої права члена ЛРУ;

4.7.1.16. Добровільно виходити з членства ЛРУ за власною письмовою заявою.

 

4.7.2 Члени ЛРУ зобов'язанi:

 

4.7.2.1.Сприяти пiдтриманню авторитету, реалiзацiї напрямків діяльності ЛРУ;

4.7.2.2.Виконувати  вимоги Статуту, рішення виборних та керівних органів ЛРУ, що прийняті відповідно до даного Статуту  та законодавства;

4.7.2.3.Своєчасно сплачувати вступні та членські внески в ЛРУ у розмірах та строках, що встановлюються керівними органами ЛРУ;

4.7.2.4.Дотримуватись  норм радiоаматорської  етики;

4.7.2.5.Надавати до керівних органів ЛРУ за особистим дозволом особисті відомості, необхідні для внесення даних до реєстру членів ЛРУ, присвоєння спортивних розрядів,  звань, для здійснення процедури особистого голосування тощо.

4.8. Рiшення про припинення членства в ЛРУ  та вилучення даних з реєстру членів ЛРУ приймається  Виконавчим комітетом ЛРУ більшістю голосів її членів в наступних випадках:

4.8.1. на підставі особистої заяви члена ЛРУ про добровільний вихід за власним бажанням ( ст. 4.7.1.16. Статуту);

4.8.2. внаслідок несплати  членом ЛРУ  щорічного членського внеску в строк більше 90 днів з встановленої кінцевої дати сплати внесків за даний період (п. 4.7.2.3. Статуту);

4.8.3.  внаслідок смерті члена ЛРУ;

4.8.4.  внаслідок заподіяння майнової або грошової шкоди ЛРУ своїми діями або бездіяльністю керівників органів управління ЛРУ або відокремленого підрозділу,  діями члена ЛРУ;

4.8.5.  за виконання дій чи бездіяльність, що перешкоджають проведенню Конференції ЛРУ, загальним зборам відокремленого підрозділу ЛРУ чи голосуванню або  фальсифікації при проведенні виборів та прийняття рішень, що призвело до навмисного спотворення результатів голосування.

   4.9. Член ЛРУне має права голосу при вирішенні Загальними зборами ( конференцією) ЛРУпитань,щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і ЛРУ

4.10. Повторний вступ до ЛРУздiйснюється на загальних пiдставах, але не ранiше нiж через рiк з  датиприйняття рiшення про припинення членства в ЛРУ. 

4.11. Рішення  про припинення членства в ЛРУ може бути оскаржене зацікавленою особою на протязі 10 днів з моменту оприлюднення протоколу засідання Виконавчого комітету на офіційному веб-сайті ЛРУ шляхом подачі мотивованої скарги до Ради ЛРУ. Механізм подачі та розгляду скарг Радою ЛРУ визначається внутрішніми нормативними документами ЛРУ.

4.12. В разі припинення членства в ЛРУ, сплачені в ЛРУ особою  вступні, членські та інші грошові внески не повертаються.

4.13. ЛРУ здійснює ведення електронного реєстру своїх членів. Порядок ведення та використання електронного реєстру визначається «Положенням про набуття, облік (реєстр) та припинення членства в ГО ЛРУ», який затверджується Радою ЛРУ.Всі члени ЛРУ обліковуються  у відповідних відокремлених підрозділах ЛРУ , що офіційно зареєстровані відповідно до діючого законодавства.

                                

Розділ 5. ОРГАНИ  УПРАВЛІННЯ  ЛРУ

               

5.1. Управління ЛРУ здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів ЛРУ

5.2. Органами управління ЛРУ є:

-          Загальні збори (конференція)членів ЛРУ, як вищий орган управління; .

-          Рада ЛРУ, як представницький орган управління на період між конференціями;

- Виконавчий комітет ЛРУ, як виконавчий орган управління.

5.3.Контрольно-ревізійним виборним органом ЛРУ є Ревізійна комісія.

5.4. Структурними підрозділами ЛРУ є відокремлені підрозділи ЛРУ. 

5.5.Структурними підрозділами Виконавчого комітету ЛРУ є Штаб-квартира, комітети та підкомітети,  колегія судів,  

Засідання керівних органів ЛРУ (Загальних зборів ( конференції), Ради ЛРУ, Виконкому) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів  так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання  приймається відповідним органом управління ЛРУ відповідно до «Положення про підготовку та порядок проведення Конференції ГО ЛРУ», «Положення про Раду ГО ЛРУ». »; «Положення про Виконавчий комітет, штаб-квартиру   ГО ЛРУ».

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

   Всі рішення, прийнятті керівними органами ЛРУ є обов’язковим для усіх членів.

 

5.5. Загальні збори ( Конференція)членів ЛРУ

        

5.5.1. Загальні збори членів ЛРУ( в подальшому Конференція )  є вищим органом ЛРУ, які вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, скасовувати рішення інших органів управління ЛРУ.

5.5.2. Конференція ЛРУ є загальними зборами членів ЛРУ, що перебувають на обліку в реєстрі  членів ЛРУ. Кожний член ЛРУ має один голос. Конференція вважається повноважною, якщо в її роботі беруть участь делегати від відокремлених підрозділів ЛРУ, які представлять в сукупності більше 50%  членів ЛРУ на дату прийняття рішення Радою ЛРУ про скликання Конференції.

5.5.3. Чергова Конференція ЛРУ проводиться не рідше  одного разу на 2 роки.Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене Радою ЛРУ до відома членів ЛРУ не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Конференції  шляхом розміщення даної інформації на офіційному сайті ЛРУ.

5.5.4. Конференція ЛРУ проводиться  представницьким способом за участю представників членів ЛРУ- делегатів за довіренністю від відокремлених підрозділів ЛРУ. Норма представництва делегатів на Конференцію встановлюється відповідно до «Положення про підготовку та проведення Конференції ГО ЛРУ». що затверджується Радою ЛРУ.

         5.5.5.       Позачергова Конференція скликається при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси ЛРУ, Радою ЛРУ чи Виконкомом, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Ради ЛРУ із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів ЛРУне пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення Конференції.

         5.5.6. Не менш як одна  третина  членів ЛРУмають право ініціювати перед Радою ЛРУ скликання позачергової  Конференції. Якщо вимога членів ЛРУпро скликання Конференціїне виконана, ці члени мають право самі скликати Конференцію.

5.5.7. При проведені Конференції представницьким способом, кожний член ЛРУ, який не є  вибраним делегатом,  має право прийняти участь у Конференції ЛРУ  без права голосування.

   5.5.8.До виключної компетенції Конференціїналежить вирішення наступних питань:

5.5.8.1. Визначення та схвалення стратегічних напрямів та питань розвитку радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту;

5.5.8.2. Внесення  і  затвердження змін до установчих  документів ЛРУ;

5.5.8.3. Розгляд та прийняття рішень щодо припинення діяльності ЛРУ, шляхом саморозпуску, реорганізації, ліквідації та передачі активів та пасивів визначеному правонаступнику або іншому громадському об’єднанню;

5.5.8.4. Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу

5.5.8.5. Вибори, перевибори або припинення виконання обов’язків за посадами Президента, 1-го Віце-Президента - керівникаШтаб-квартири,Віце-президентів, персонального складу Ревізійної комісії;

5.5.8.6. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.5.8.7.Розгляд та прийняття рішень щодо створення  ЛРУ  юридичних осіб, що відповідає меті діяльності ЛРУ;

5.5.8.8. Прийняття та  внесення змін,  затвердження  «Положення про Раду ГО ЛРУ»;

5.5.8.9. Розгляд та прийняття рішень щодо звітів Ревізійної комісії;

5.5.8.10. Розгляд та прийняття рішень щодо звіту Виконавчого комітету  ЛРУ;

5.5.8.11.Визначення у межах Статуту організаційної структури, порядку формування та припинення повноважень керівних органів управління ЛРУ;

5.5.8.12.Прийняття рішень з питань, що не належать до компетенції інших керівних органів.

5.5.9. Рішення Конференції вважаються прийнятими, якщо за них проголосували делегати Конференції, що володіють більше 50% голосів від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Конференції. З питань, передбаченими п. 5.5.8.2, п.5.5.8.3 , щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна ЛРУ рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосували делегати, що володіють голосами  не менш як три четвертих всіх голосів членів ЛРУ.

5.5.10. Головує на засіданнях Конференції  особа з числа членів ЛРУ, обрана Конференцією Головуючим зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Конференції ведуться секретарем Конференції, який обирається Конференцією підписуються Головуючим і секретарем Конференції.

5.5.11. Конференція приймає рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Конференції. Рішення, прийняті Конференцією з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління ЛРУ та членів ЛРУ. Рішення, прийняті Конференцією, набувають чинності з моменту їх прийняття.

5.5.12.Конференція ЛРУ має право прийняти рішення з усіх питань діяльності ЛРУ, скасувати рішення будь-яких керівних органів ЛРУ у разі, якщо вони суперечать законодавству, цьому Статуту або інтересам ЛРУ в цілому.

5.5.13 РішенняКонференції можуть бути скасовані самою Конференцією.

 

5.6. Виконавчий комітет ЛРУ

 

5.6.1. Виконавчий комітетє постійно діючим, в період між Конференціями та засіданнями  Ради ЛРУ, колегіальним керівним  виконавчим органом управління, який  виконує функції з  управління його  поточною  організаційною  діяльністю відповідно до рішень Конференції, Ради ЛРУ та  «Положення про Виконавчий комітет, штаб- квартиру  ГО ЛРУ».

5.6.2. Виконавчий комітетстворюється з метою вирішення поточних питань, пов’язаних з напрямками діяльності ЛРУ. Виконавчий комітет підзвітний Конференції і організовує виконання її рішень.

5.6.3. До особового складу Виконавчого комітету  за посадами входять: Президент, 1-й Віце-Президент - керівник Штаб-квартири,  Віце-президенти, керівники відокремлених підрозділів ЛРУ. Очолює Виконавчий комітет  Президент ЛРУ.

   5.6.4. Структура Виконавчого комітету , його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуютьсяРадою ЛРУ. Члени  Викоанвчого комітетує підзвітними Конференції, Раді ЛРУі несуть відповідальність перед ними за діяльність ЛРУта належне виконання своїх посадових обов’язків. Виконавчий комітет  звітує перед членами ЛРУна Конференції, а в період між Конференціями перед Радою ЛРУ. .

5.6.5. До  компетенції  Виконавчого комітету належать:

5.6.5.1.Організація виконання рішень Загальних зборів;

5.6.5.2. Розробка та подання на затвердження  Раді ЛРУ проектів Плану основних заходів і фінансового плану прибутків та витрат ЛРУ на рік та організація їх виконання;

5.6.5.3. Організація поточної діяльності ЛРУ;

5.6.5.4. Організація роботи Штаб-квартири ЛРУ;

5.6.5.5. Організація роботи у відокремлених підрозділах ЛРУ;

5.6.5.6. Визначення та подання на затвердження до Ради ЛРУ проекту  структури Штаб-квартири  ЛРУ, переліку комітетів, підкомітетів, колегій та їх кількісний склад;

5.6.5.7. Затвердження штатного розкладу працівників ЛРУ та визначення умов оплати праці осіб, що перебувають у трудових відносинах зі ЛРУ;

5.6.5.8. Підготовка та подання на затвердження  Раді ЛРУ річного звіту діяльності Виконавчого комітету  ЛРУ, фінансового звіту;

5.6.5.9. Підготовка проекту рішень про утворення відокремлених підрозділів, визначення території діяльності та призначення їх керівників відповідно до цього Статуту;

5.6.5.10. Прийняття рішення про вступ та припинення членства членів ЛРУ;

5.6.5.11. Розробка та затвердження положень, інструкцій, що регулюють поточну діяльність ЛРУ;

5.6.5.12. Координація діяльності комітетів, підкомітетів та колегій ЛРУ;

5.6.5.13. Розробка та затвердження внутрішніх Регламентів змагань, що проводяться під юрисдикцією ЛРУ, результатів змагань та розгляд в якості останньої інстанції заяв і апеляцій;

5.6.5.14. Присвоєння спортивних розрядів з радіоспорту;

5.6.5.15. Розроблення пропозицій про розмір вступних  та членських  внесків для членів ЛРУ та компенсації витрат для не членів ЛРУ за користування QSL-бюро;

5.6.5.16. Розробка та розгляд пропозицій членів ЛРУ, щодо порядку денного чергової або позачергової Конференції, розробка проекту рішень Конференції;

5.6.5.17. Контроль за формуванням бухгалтерського обліку та звітності, статистичних даних;

5.6.5.18. Забезпечує оформлення, опублікування та збереження Протоколів Конференцій, засідання Ради ЛРУ та Виконавчого комітету;

5.6.5.19. Забезпечує зберігання правоустановчих документів, документів, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань ЛРУ; інформацію та відомості, достатні для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі засновників, керівників, керівних органів та довірених осіб ЛРУ;

5.6.5.20. Забезпечує ведення обліку та зберігання не менше п’яти років усіх необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій та  надає її компетентним державним органам на відповідний запит, а також в інших випадках, передбачених законодавством;

5.6.5.21.Розробка пропозицій про створення підприємств та громадських об’єднань;

5.6.5.22.Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності матеріально-відповідальних посадових осіб відповідно до законодавства;

5.6.5.23. Організація інформування членів ЛРУ про діяльність керівних органів управління  ЛРУ;

вирішення інших поточних питань з виконання статутної мети та напрямів діяльності ЛРУ.

         5.6.5.24. Здійснення функцій щодо управління майном за рішенням Конференції.

   5.6.5.25. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенціїКонференції, Ради ЛРУ.

5.6.6. Головує на засіданняхВиконавчого комітету  Президент ЛРУ. В разі його відсутності  - 1-й Віце-президент - керівник  Штаб-квартири.

5.6.7. Засiдання Виконавчого комітету ЛРУ проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на два місяці. У якості технічногозасобу проведення таких засідань можутьвикористовуватися засоби Інтернету(Скайп) або інші  засоби зв’язку.

5.6.8. Усі питання, що входять у компетенцію Виконавчого комітету , вирішуються колегіально на засіданнях. Виконавчий комітет проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Президнтом  ЛРУ, але не рідше, ніж раз на 2місяці. Про час місце, та порядок денний засідання члени Виконачого комітету  повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Президентом ЛРУ  за ініціативою третини членів Виконаччого комітету  або безпосередньо за вимогою більшості членів Виконавчого комітетуЗасідання Виконавчого комітетутє правомочним за умови присутності більшості його членів.

5.6.9. Кожен член Виконавчого комітету  може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Виконавчого комітету.

5.6.10.У засіданнях  Виконавчого комітетуберуть участь її члени особисто.Рішення Виконавчого комітетуприймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Виконавчого комітету має один голос. За поділу голосів вирішальним є голосПрезидента ЛРУ. Засідання вважається правомочним при участі у ньому не менш як половиничленів Виконавчого комітету ЛРУ.Протоколи Виконавчого комітету  ЛРУготуються до оприлюдненняШтаб-квартирою ЛРУ.

5.6.11. Зміна складу  Виконавчого комітету відбувається у разі закінчення терміну виконання своїх обов’язків членами Виконавчого комітету, переобрання членів  Виконавчого комітету на Конференції,  дострокового складання повноважень членом комітету  у зв’язку із поданою заявою, внаслідок заподіяння членом Виконавчого комітету своїми діями або бездіяльністю  майнової або грошової шкоди ЛРУ.  

5.6.12. Рішення про дострокову зміну персонального складу Виконавчого комітету приймає Рада ЛРУ за поданням Президента.

5.6.13. Рішення Виконавчого комітетуможуть бути скасовані Конференцією,  Радою ЛРУ або самим Виконавчим комітетом.

 

5.7. Президент ЛРУ

 

5.7.1. Президент є вищою посадовою особою ЛРУ, який підзвітний Конференції та уповноважений представляти ЛРУз державою, юридичними і фізичними особами, та вчиняти дії від імені ЛРУ без додаткових консультацій і уповноважень, діє без довіреності та здійснює оперативне управління справами, майном та коштами ЛРУ в межах, встановлених даним Статутом, Конференцією та Радою ЛРУ  в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.7.2. Президент ЛРУ обирається та звільняється Конфренцієюраз на два роки, є підзвітним Конференціїта підконтрольним Раді ЛРУ, за посадою є Головою Виконавчого комітету  і вправі вносити на розгляд Конфференціїта Раді ЛРУпропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

Президент ЛРУ не може обиратися більше ніж на два виборчих періоди поспіль.

5.7.3. Президент має наступні повноваження:

5.7.3.1.Здійснює загальне керівництво діяльністю ЛРУ, забезпечує незалежність ЛРУ, є гарантом прав і свобод її членів, дотримання цього Статуту та законодавства;

5.7.3.2. Укладає від імені ЛРУ договори та інші правочини, видає довіреності;

5.7.3.3. Надає пропозиції  Раді ЛРУ про дату скликання позачергової Конференції;

5.7.3.4..Пропонує Конференції кандидатури на обрання 1-го Віце-Президента - керівника Штаб-квартири, Віце-президентів;

5.7.3.5..Підписує договори і контракти, затверджує акти, фінансові та інші документи ЛРУ;

5.7.3.6..Відкриває та закриває за потребою рахунки в банківських установах;

5.7.3.7. Очолює, організовує і спрямовує діяльність  Виконавчого комітету, скликає засідання та головує на них;

5.7.3.8. Вносить пропозицій щодо розміру  вступного та  членських внесків в  ЛРУ;

5.7.3.9. Здійснює координацію діяльності відокремлених підрозділів;

5.7.3.10. Організовує ресурсне забезпечення роботи Ревізійної комісії;

5.7.3.11. Забезпечує виконання рішень і доручень органів управління ЛРУ;

5.7.3.12. Призначає  наказом  керівників відокремлених підрозділів ЛРУ,  підрозділів Виконавчого комітету, штатних працівників Штаб-квартири;

5.7.3.13. Видає накази, розпорядження та інші документиі організує контроль їх виконання;

5.7.3.14. Затверджує штатний розклад, укладає трудові договори та припиняє їх чинність, звільняє працівників згідно з законодавством;

5.7.3.15. Укладає договори про матеріальну відповідальність за збереження коштів і майна з бухгалтером та іншими працівниками ЛРУ;

5.7.3.16. Забезпечує політику рівності і відповідальності перед законами та цим Статутом всіх членів ЛРУ, запобігає виникненню ситуацій, пов’язаних з конфліктами інтересів та забезпечує взаємодію органів управління ЛРУ з Ревізійною комісією;

5.7.3.17. Контролює і забезпечує прозорість, відкритість та публічність в роботі всіх керівних, виконавчих органів і структурних підрозділів ЛРУ;

5.7.3.18. Розподіляє обов’язки і повноваження між 1-м Віце-президентом - керівником  Штаб-квартири, Віце-президентами;

5.7.3.19. Доручає членам ЛРУ, керівникам відокремлених підрозділів представляти інтереси ЛРУ в державних органах влади, органах місцевого самоврядування, з метою вирішення питань статутної діяльності;

5.7.3.20.Подає на розгляд Конференції проекти змін до цього Статуту;

5.7.3.21.Подає на розгляд Ради ЛРУ подання щододостроковїзміниперсонального складу Виконавчого комітету;

5.7.3.22.Подає для схвалення  Радою  ЛРУ проекти нормативних документів - Положень ЛРУ;

5.7.3.23.Затверджує внутрішні проекти Положень та Регламентів проведення змагань з радіоспорту, які організуються під юрисдикцією ЛРУ;

5.7.3.24.Звітує перед Конференцією про роботу  Виконавчого комітету;

5.7.3.25. Несе відповідальність за фінансовий та організаційний стан діяльності ЛРУ;

5.7.3.26. Розглядає заяви, скарги та пропозиції від членів ЛРУ, приймає за ними відповідні рішення, надає відповіді і роз’яснення, виносить питання на загальний розгляд;

5.7.3.27. Нагороджує від імені ЛРУ осіб за видатні заслуги у галузі технічного радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту;

5.7.3.28. Приймає рішення з інших поточних питань діяльності ЛРУ.

5.7.4. Президентом може бути обрана будь-яка дієздатна фізична особа, яка є громадянином України та перебуває членом ЛРУ  не менше ніж  два останніх роки, що передують виборам.

5.7.5. У разі неможливості виконання Президентом ЛРУсвоїх обов’язків на час між Конференціями,права та обов’язки Президента переходять до 1-го Віце-президента – керівника  Штаб-квартири ЛРУ.

5.7.6. Порядок обрання Президента:

вибори Президента здійснюються членами ЛРУ на Конференції простою більшістю голосів від зареєстрованих делегатів;

кандидатура на обрання Президента пропонується будь-яким членом ЛРУ, або групою членів ЛРУ. Пропозиції надаються до Виконавчого комітету не пізніше ніж за 25 календарних днів до початку Конференції;

кандидат не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку Конференції надає Виконавчому комітету письмову заяву (фотокопію), в якій він дає свою згоду на участь у балотуванні на посаду Президента та в електронному вигляді свою передвиборчу програму, список запропонованих кандидатів на посади 1-го Віце-президента -  керівника  Штаб-квартири, Віце-президентів, обґрунтовані пропозиції щорічного членського внеску;

список прізвищ всіх кандидатів розміщуються на офіційному веб-сайті ЛРУ не пізніше, ніж за 12 календарних днів до початку Конференції;

в разі зняття своєї кандидатури, кандидат зобов’язаний не пізніше як за п’ять календарних днів до виборів письмово (фотокопією) повідомити про це Виконавчий комітет, яка негайно розміщує таку інформацію на офіційному веб-сайті ЛРУ;

у випадку, коли кандидати на посаду Президента знімають свої кандидатури з обрання і претендентів більше не залишається, Конференція може прийняти рішення продовжити повноваження органів управління ЛРУ та керівників ЛРУ на обумовлений термін, але не більше одного року.

5.7.7. Конференція має право достроково припинити повноваження Президента, окремих керівників або всього керівного виборного складу ЛРУ.

5.7.8. Президент може бути відкликаний з посади за рішенням Конференції за ініціативою більшості від складу членів Ради ЛРУ до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

–за власним бажанням на підставі поданої Раді ЛРУписьмової заяви;

–при неодноразовому порушенні вимог Статуту  ЛРУ;

–якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду ЛРУ.

5.7.9.Рішення Президента ЛРУ приймаються в ході поточної роботи, оформляються у вигляді його розпоряджень та доводяться до відома членів Ради ЛРУ, Виконавчого комітету ЛРУ, членів ЛРУ, відокремлених підрозділів, тощо, безпосередньо, або через  офіційний сайт ЛРУ.

 

5.8. Директор Штаб-квартири, Віце-президенти ЛРУ

 

5.8.1. Для організації поточної діяльності ЛРУ утворюються посади 1-го Віце-президента - керівника  Штаб-квартири, Віце-президентів за напрямками діяльності.

5.8.2. 1-й Віце-президент - керівник  Штаб-квартири очолює таорганізує роботу Штаб-квартири. Має право першого підпису юридичних та фінансових документів та діє від імені ЛРУ без довіреності.

До  його повноважень відноситься:

 

- підготовка та надання пропозицій Виконавчому комітету, щодо кількісного та особистого складу Штаб-квартири ЛРУ;

- організація роботита керівництво  Штаб-квартирою ЛРУ;

- організація виконання рішень Конференції, Ради ЛРУ, Виконавчого комітету в межах статутних повноважень та завдань;

- здійснення координаційної функції з  комітетами,  підкомітетами, колегіями та  відокремленими підрозділами ЛРУ;

- організація  роботи з міжнародних зв’язків;

- організує та здійснює взаємодію з державними та недержавними установами, юридичну підтримку діяльності ЛРУ та правовий захист радіоаматорів;

- організація діловодства, облік звернень членів ЛРУ;

- організація ведення Протоколів  засідань Виконавчого комітету;

- ведення загального реєстру членів ЛРУ;

- організація роботи з офіційним інтернет-сайтом ЛРУ, ЗМІ, дипломною групою;

- організація роботи та контроль за діяльністю  QSL -бюро;

- організація бухгалтерського обліку;

- надає подання до Виконавчого комітету щодо персонально складу Штаб-квартири;

- вирішення інших питань поточної оперативно-господарської діяльності ЛРУ.

 

5.8.3. В разі неможливості виконання 1-м Віце-президентом – керівником Штаб-квартири своїх повноважень, за розпорядженням Президента, його обов’язки виконує один з Віце-президентів.

5.8.4. Віце-президенти здійснюють організацію та керівництво за основними напрямками діяльності ЛРУ і відповідно очолюють спортивний комітет та комітет з розвитку ЛРУ. Віце-президенти діють відповідно до.«Положення про комітети, підкомітети та колегію суддів ГО ЛРУ».в якому зазначаються права та обов’язки Віце-президентів.

5.8.5. 1-й Віце-президент - керівникШтаб-квартири, Віце-президенти обираються на Конференцій членів ЛРУ на підставі внесених кандидатур Президентом ЛРУ строком на 2 роки.

5.8.6.За рішенням Конференції можуть бути введені додаткові посади Віце-президентів за іншими важливими напрямками діяльності ЛРУ або скорочені вже існуючі.

5.8.7. За рішенням Президента 1-й Віце-президент – керівник  Штаб-квартири та Віце-президенти можуть виконувати додаткові функції і доручення, або між ними здійснюватися перерозподіл напрямків діяльності.

5.8.8. За відсутності Президента його обов’язки виконує 1-й Віце-президент - керівникШтаб-квартири.

5.8.9. 1-й Віце-президент - керівникШтаб-квартири, Віце-президенти підпорядковуються і підзвітні Президенту,  Раді ЛРУ та Конференції.

 

5.9. Штаб-квартира ЛРУ

 

5.9.1. Штаб-квартирає постійно діючим структурним підрозділом Виконавчого комітету ЛРУ, який організовує та керує поточною оперативно-господарської діяльністю ЛРУ.

5.9.2. Особовий та кількісний склад підрозділів Штаб-квартиривизначається Виконавчим комітетом за поданням 1-го Віце-президента – керівника Штаб-квартири. Керівників підрозділів Штаб-квартири,за результатами схвалення кандидатурпростою більшістю членівВиконавчогокомітету,призначає Президент своїм наказом. Посади Президента ЛРУ, 1-го Віце-президента - керівника Штаб-квартири, Віце-президентів, керівника  QSL-бюро, головного бухгалтера (бухгалтера) та інших співробітників Штаб-квартири можуть бути штатними при наявності відповідних коштів в бюджеті ЛРУабо заміщатись на громадських засадах.

5.9.3. Штаб-квартираздійснює свою діяльність у відповідності до “Положення про Штаб-квартиру ГО ЛРУ”.

5.9.4. До складу Штаб-квартири  можуть  входять наступні підрозділи:

юридичний відділ;

відділ діловодства та обліку  членів ЛРУ (реєстратор);

QSL-бюро;

відділ інформаційної підтримки діяльності ЛРУ;

відділ по роботі з дипломними програмами;

колективна радіостанція  EM5HQ;

бухгалтерія (головний бухгалтер);.

Відповідно до статутних напрямів діяльності ЛРУ за рішенням Ради ЛРУ до складу Штаб-квартири  можуть входити інші підрозділи або скорочуватися наявні.

5.9.5. Підрозділи Штаб-квартири виконують свої повноваження відповідно до Положень, які затверджуються  Президентом.

5.9.6. Рішення щодо зміни особового та кількісного складу підрозділів Штаб-квартири приймається  Виконавчим комітетом на підставі подання 1-го Віце-президента – керівника Штаб-квартири простою більшістю членів Виконавчого комітету.

5.9.7. Штаб-квартира ЛРУ забезпечує опублікування  електронних копій рішень керівних органів ЛРУ  на офіційному сайті ЛРУ.

 

 

 5.10. Комітети, підкомітети,   колегії ЛРУ

 

5.10.1. Комітети, підкомітети,  колегія судів  ЛРУ є структурними підрозділами ЛРУ, що діють на підставі  даного Статуту,«Положення про комітети, підкомітети та колегії ГО ЛРУ»,. Керівників комітетів  призначає Президент ЛРУ.

5.10.2.Засідання комітетів, колегійскликається не рідше одного разу на два місяця за рішенням відповідних керівників.

5.10.3. Засідання комітетів, колегій  вважається повноважним у разі присутності на засіданні не менше половини їх складу. Рішення комітетів, колегій  приймаються простою більшістю голосів, присутніх на засіданні.

5.10.4. Проект порядку денного, час, спосіб (очно або з використанням засобів зв’язку) та місце засідання комітетів, колегій.визначається їх керівниками та доводиться за 5 днів до засідання.

5.10.5. Члени відповідних комітетів, колегій  мають право не пізніше за 3 дні до початку внести на розгляд засідання питання, що потребують вирішення.

5.10.6. Рішення комітетів, колегій  можуть бути скасовані Конференцією, Радою ЛРУ, Виконавчим комітетом або ними самими.

 

6.  Рада ЛРУ

 

6.1. У період між Конференціями  представницьким керівним органом управління ЛРУ є  Рада ЛРУ. Діяльність Ради  ЛРУ здійснюється відповідно до «Положення про Раду ГО ЛРУ». Рада ЛРУ  є підзвітною лише Конференції ЛРУ.

   6.2. До  Ради ЛРУ  входять обрані на загальних зборах відокремлених підрозділів ЛРУ  - члени Ради ЛРУ зі строком повноважень 2 роки..Член Ради ЛРУне може бути одночасно членом Виконавчого комітету чи Президентом ЛРУ.

Норма представництва членів Ради ЛРУ від одного відокремленого підрозділу ЛРУ -  – одна особа.

Кількісний склад членів  Ради ЛРУ може змінюватись у разі створення або ліквідації  відокремленого підрозділу ЛРУ.

6.3.Всі члени Ради ЛРУ при голосуванні мають один голос. Голосування за дорученнями не допускаються. 

6.4. Організаційна роботою по підготовці та проведенню засідань Ради ЛРУ здійснюється  Головою Ради ЛРУ, який обирається з членів  Ради ЛРУ на першому засіданні після її формування. Голова Ради ЛРУ обирається терміном на два роки та не може обиратися більше ніж на два виборчих періоди поспіль.

6.5..  Очолює Раду ЛРУ  ГоловаРади ЛРУ, який:

–  керує роботоюРади ЛРУ;

–  скликає Раду ЛРУна чергові та позачергові засідання;

–  підписує документацію, підготовлену за результатами роботи Ради ЛРУ.

 

6.6.  Рада  ЛРУ має наступні повноваження:

6.6.1.Визначає шляхи реалізації рішень Конференції;

6.6.2.Заслуховує та розглядає інформацію від Виконавчого комітету про поточну діяльність ЛРУ;

6.6.3.Розглядає та затверджує проект Плану основних заходів ЛРУ та проект фінансового плану доходів та витрат ЛРУ ( бюджет) на наступний рік;

6.6.4.Розглядає та затверджує звіт  Виконавчого комітету  ЛРУ в період між Конференціями;

6.6.5.Розглядає та затверджує фінансовий звіт доходів та витрат ЛРУ (бюджет) за поточний рік в період між Конференціями;

6.6.6.За поданням Президента затверджує  структуру Штаб-квартири  ЛРУ, перелік комітетів, підкомітетів, колегій та їх кількісний склад;

6.6.7.Розглядає та затверджує нормативні документи ЛРУ – «Положення про набуття, облік              ( реєстр ) та припинення членства в ГО ЛРУ», «Положення про підготовку та порядок проведення Конференції ГО ЛРУ»; «Положення про відокремлений підрозділ ГО ЛРУ»; «Положення про Виконавчий комітет, штаб-квартиру  ГО ЛРУ», «Положення про комітети, підкомітети та колегії ГО ЛРУ», «Положення про QSL-бюро ГО ЛРУ».

 6.6.8.Затверджує символіку ЛРУ, членських посвідчень, встановлює відзнаки ЛРУ та затверджує положення про них;

6.6.9.Приймає рішення про скликання чергової або позачергової Конференції, визначає спосіб зібрання та голосування відповідно до «Положення про підготовку та порядок проведення Конференції ГО ЛРУ», затверджує дату її проведення, попередньо розглядає документи, які вносяться на розгляд;

6.6.10.Затверджує проект порядку денного Конференції ЛРУ;

6.6.11.На підставі подання Президента розглядає та приймає рішення про розмір сплати вступних та членських  внесків та додаткових добровільних платежів  членами ЛРУ;

6.6.12.Розглядає скарги та звернення, що надійшли до Ради ЛРУ;

6.6.13.Здійснює інші повноваження відповідно до Статуту ЛРУ або доручень Конференції.

6.6.14.Розгляд та прийняття рішень щодо передачі окремих функцій управління майном до керівних органів ЛРУ та відокремлених підрозділів ЛРУ;

 

6.7. Рада ЛРУ має право тимчасового делегувати окремі повноваження Виконавчому комітету або посадовій особі ЛРУ.

6.8.Засiдання Ради ЛРУ проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше двох разів на рік. У якості технічногозасобу проведення таких засідань можутьвикористовуватися засоби Інтернету(Скайп) або інші  засоби зв’язку.

6.9. Позачергові засідання Ради ЛРУ можуть скликатися за ініціативою Президента або третини членів Ради ЛРУ.

6.10. Рішення про час, спосіб ( очно або дистанційно з використанням засобів зв’язку), місце проведення приймається  за 10 днів  до початку проведення, а позачергового за 5 днів до початку засідання.

6.11.Проект порядку денного засідання Ради ЛРУ пропонує Виконавчий комітет. А у випадку позачергового  засідання – суб’єкт ініціативи.

6.12.Рішення РадиЛРУ приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. Засідання вважається правомочним при участі у ньому не менш як  50% членів  Ради ЛРУ.

6.13.РішенняРади ЛРУ оформлюються Протоколом та готуються до оприлюднення на офіційному сайті Штаб-квартирою ЛРУ.

6.14. Рішення Ради ЛРУ  можуть бути скасовані Конференцією або самою Радою ЛРУ.

 

Розділ 7. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ЛРУ

ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ

 

7.1. Президент  ЛРУ та члени Виконавчого комітету  щорічно звітуютьперед членами ЛРУу частині покладених на них посадових повноважень тащодо  реалізації програми діяльностіЛРУ. В період між конференціями вони звітуютьна  засіданні Ради ЛРУ.

7.2. Звіти по виконанню програми діяльності ЛРУ в цілому, та планів роботи окремих комітетів оприлюднюються на офіційному сайті  ЛРУ протягом двох тижнів з дати їх прийняття.

7.3. До початку роботи Конференції, але не пізніше чим за сім календарних днів,  матеріали щодо Конференції: порядок денний, тези звіту президента, звіт ревізійної комісії та інші матеріали, відносно яких має проводитися голосування, розміщуються на сайті ЛРУ.

7.4. Інформація щодо проведення засідання Виконавчого  комітету ЛРУ та порядок денний оприлюднюється на сайті ЛРУ  за тиждень до засідання. Копія протоколу засідання Виконавчого комітету розміщується на офіційному сайті ЛРУ у двотижневий строк після дати проведення засідання.

         7.5. Керівники ЛРУ на письмові  запити та звернення членів ЛРУ щодо діяльності органів управління ЛРУ зобов’язані надавати відповіді заявникам  у 30-ти денний строк у письмовому вигляді. За погодженням сторін, відповіді можуть бути надані електронною поштою. У разі необхідності, відповіді можуть бути опубліковані на офіційному сайті ЛРУ.

 

Розділ 8. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ЛРУ, ТА РОЗГЛЯД СКАРГ

 

8.1. Рішення, дії чи бездіяльність органів управління ЛРУ можуть бути оскаржені членами ЛРУ шляхом подання письмово звернення (скарги) до Президента, Ради ЛРУ,  Конференції.

8.2.На дії чи бездіяльність комітетів, колегій, Штаб-квартири, відокремлених підрозділів – первинна скарга подається до Президента, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії чи бездіяльність якої оскаржується, протягом 30 днів розглянути скаргу та повідомити про результати її розгляду скаржнику. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до  Ради ЛРУ, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, з обов'язковим запрошенням скаржника, а також члена ЛРУ, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Рішення прийняті по даній скарзі Радою ЛРУ є остаточними.

8.3. На дії чи бездіяльність Президента – первинна скарга подається до Ради ЛРУ, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена ЛРУ, який скаржиться, а також за участю Президента. В разі відхилення скарги  Радою, повторна скарга  подається до Конференції, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні з обов'язковим запрошенням скаржника. Рішення прийняті по даній скарзі Конференцією є остаточними.

 8.4. На дії чи бездіяльність Ревізійної комісій – первинна скарга подається до Конференції, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні з обов'язковим запрошенням скаржника. Рішення прийняті по даній скарзі Конференцією є остаточними.

 8.5. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів ЛРУскарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

 8.6. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів ЛРУ, внаслідок яких:

 8.6.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена ЛРУ(групи членів ЛРУ).

 8.6.2.   Створено перешкоди для здійснення членом ЛРУйого прав та/чи законних інтересів чи свобод.

 8.6.3.     Незаконно покладено обов’язки на члена ЛРУабо незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

 8.7. Штаб-квартира ЛРУ організаційно забезпечує облік поданих письмових заяв та наданих відповідей заявникам.

 

9. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

9.1. ЛРУу відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

9.2. Міжнародна діяльність ЛРУздійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

       ЛРУ є членом Міжнародного Союзу Радіоаматорів IARU(InternationalAmateurRadioUnion). Щорічно сплачує членські внески в Міжнародний Союз Радіоаматорів ІARU(ІnternatіonalAmateurRadіoUnіon) в розмірі, згідно рішення конференції ІARU, виставленому ІARUрахунку (інвойсу) та щорічного бюджету ЛРУ.

9.3. При здійсненні міжнародної діяльності ЛРУ користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

9.4. ЛРУ:

9.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

9.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

9.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

Розділ 10.  ВІДОКРЕМЛЕННІ ПІДРОЗДІЛИ ЛРУ

10.1. В областях, в Автономній Республіці Крим, в містах Києві та Севастополі за поданням Президента рішенням Ради ЛРУ  може створюватись відокремлений підрозділ ЛРУ.

10.2. Новостворювані відокремлені підрозділи не є юридичними особами.

10.3.Відокремлені підрозділи ЛРУ створюються, функціонують та припиняють свою діяльність на підставі Закону України «Про громадські об’єднання», Статуту  ЛРУ та  «Положення про відокремлений підрозділ ГО  ЛРУ»,.

10.4. «Положення про відокремлений підрозділ ГО ЛРУ»  містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів.

10.5. Президент ЛРУ призначає керівників відокремлених підрозділів ЛРУ з урахуванням рекомендацій членів ЛРУ даного відокремленого підрозділу . Порядок висунення кандидатур на посаду керівника відокремленого підрозділу здійснюється у відповідності до «Положення про відокремлений підрозділ  ГО ЛРУ”.

10.6. Керівники.відокремлених підрозділів ЛРУ діють на підставі виданих Президентом ЛРУ довіреностей , Статуту ЛРУ та «Положення про відокремлений підрозділ  ГО ЛРУ”.

10.7.У випадку бездіяльності або порушення цього Статуту керівником відокремленого підрозділу Президент має право порушити клопотання перед Виконавчим комітетомпро припинення повноважень керівника відокремленого підрозділу та призначити за погодженням з членами ЛРУ даного відокремленого підрозділу  іншого керівника.

10.8. У  випадку  порушення членами ЛРУ відокремленого підрозділу положень цього Статуту та «Положення про відокремлений підрозділ  ГО ЛРУ” , Виконавчий комітет може прийняти рішення про  припинення діяльності даного відокремленого підрозділу.Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття  за поданням Президента рішенням Ради ЛРУ.

10.9. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу, майно та кошти, які були закріплені за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Виконавчого комітету до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Радою ЛРУ. Члени ЛРУ відокремленого підрозділу, діяльність якого була припинення, можуть бути зараховані до іншого відокремленого підрозділу.

10.10. Виконавчий комітет здійснює контроль та координацію діяльності відокремлених підрозділів ЛРУ.

           Нові керівники відокремленого підрозділу автоматично набувають статусу члена  Виконавчого комітету замість їх попередників з дати внесення змін до реєстраційних документів ЛРУ.

                                                                      

Розділ 11.  КОШТИ ТА  МАЙНО ЛРУ

                                             

11.1. ЛРУє непідприємницькою та неприбутковою громадською організацією.Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності ЛРУ можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

          Майно та кошти ЛРУ використовуються у відповідності до чинного законодавства на проведення заходів, передбачених цим Статутом,  на організаційно-господарські потреби, утримання штатного апарату, сплату членських внесків у разі участі в інших українських та міжнародних організаціях, витрат на проведення спортивних змагань, витрат на централізований обмін ЩСЛ-картками на придбання дипломів та відзнак  та інші потреби статутної діяльності ЛРУ.

11.2. ЛРУ самостійно й незалежно здійснює право володіння, користування та розпорядження власним належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами  через статуні органи в межах їх компетенції.

11.3. Майно ЛРУ складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів ЛРУ; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) ЛРУ за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності ЛРУ, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності ЛРУ відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

11.4. Право власності ЛРУ реалізує Конференція ЛРУ. Окремі функції щодо управління майном можуть бути покладені Конференцією на  Раду ЛРУ та Виконавчий комітет.

11.5.ЛРУ має право залучати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь ЛРУ в грошовій або іншій формі.

11.6. Розмір вступного та   членського внеску та граничний термін сплати  внесків встановлюється Радою ЛРУ. Внески сплачуються   безпосередньо на розрахунковий рахунок ЛРУ поштовим чи електронним переказом.

11.7. Грошові кошти та майно використовуються згідно з фінансовими кошторисами (планами). Фінансовий план прибутків та витрат ЛРУ на наступний рік схвалюєтьсяРадою ЛРУ щорічно не пізніше 20 грудня поточного року на підставахподаних пропозицій. Не пізнішеяк за 20 календарних днів до дати затвердження, Виконавчий комітетформує проект Фінансового плану прибутків та витрат таоприлюднює його проект на офіційному веб-сайті ЛРУ для обговорення та внесення пропозицій.

         Якщо Фінансовий план прибутків та витрат ЛРУ не схвалюється, дозволяється на наступний рік проводити фінансування діяльності ЛРУ у межах попереднього Фінансового плану прибутків та витрат ЛРУ, але за терміном, що не перевищує три місяці.

11.8. ЛРУ може надавати в оперативне управління, оренду чи на іншому правовому титулі своє майно відокремленим підрозділам, що не передбачає переходу права власності на майно.

11.9. Кожний відокремлений підрозділ ЛРУ може отримувати з бюджету ЛРУ відповідну частину коштів на витрати, пов'язані з виконанням нею загальних програм і статутних завдань ЛРУ.

11.10. Зовнішнє отримання QSL-карток про підтвердження проведення сеансів аматорського радіозв’язку або факту приймання сигналів аматорської радіостанції здійснюється за рахунок коштів ЛРУ.

11.11. Централізоване відправлення за межі України QSL-карток членів ЛРУ здійснюється за рахунок коштів відправника - члена ЛРУ у вигляді додаткових  грошових внесків, розмір яких повинен компенсувати  понесені ЛРУ почтові витрати.

11.12. Доходи (прибутки) або майноЛРУчи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами ЛРУ, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

11.13. ЛРУнесе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. ЛРУ не несе відповідальності за зобов'язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями ЛРУ, якщо інше не передбачено законом.

11.14. ЛРУзобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. ЛРУзобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

10.15. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону ЛРУ здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

 

Розділ 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ЛРУ

                              

12.1. Ревізійна комісія ЛРУ є самостійним контролюючим  органом ЛРУ,  яка підзвітна Конференції ЛРУ.

12.2. Метою діяльності Ревізійної комісії є здійснення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності, контролю за дотриманням законодавства, статутних повноважень та попередження їх порушень.

12.3.Члени Ревізійної комісії обираються на Конференції в кількості трьох  осіб за пропозиціями членів ЛРУ. 
Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії. 
12.4. Головою або членом Ревізійної комісії не можуть бути обрані члени Виконавчого комітету, Ради ЛРУ та 
керівники структурних підрозділів ЛРУ.
12.5. Ревізійна комісія зобов’язана повідомляти Конференцію, Раду ЛРУ, Президента, членів Виконавчого 
комітету, членів ЛРУ про всі виявлені у ході перевірок недоліки та вносити на розгляд відповідним 
керівним органам питання про їх усунення.
12.6. Ревізійна комісія має повноваження щодо здійснення контролю за:
дотриманням вимог цього Статуту; затверджених Положень ЛРУ;
виконанням органами управління ЛРУ і посадовими особами законодавства, рішень, програм та планів, 
що схвалені органами управління ЛРУ;
додержанням порядку, своєчасної сплати та обліку вступних та членських внесків;
виконанням фінансових планів , правильністю витрачання коштів, використання майна, що знаходяться 
на балансі ЛРУ;
виконанням рішень з усунення недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
своєчасністю розгляду посадовими особами ЛРУ звернень, заяв і скарг.
12.7. Ревізійна комісія ЛРУ здійснює свою роботу за затвердженим планом перевірок, узгодженим з 
керівником ЛРУ. У разі потреби членами Ревізійної комісії можуть здійснюватися позапланові перевірки 
діяльності окремих напрямів діяльності ЛРУ.
12.8. Ревізійна комісія зобов’язана складати висновок (акт) про фінансову діяльність ЛРУ за звітній 
період за 10 днів перед початком Конференції, надати Президенту та оприлюднити його на офіційному веб-сайті ЛРУ. 
12.9. На вимогу Ревізійної комісії посадови особи та члени ЛРУ зобов’язані надавати необхідні документи 
та особисті пояснення.  
12.10.Рішення Ревізійної комісії на своїх засіданнях приймається простою більшістю голосів. Рішення 
Ревізійної комісії є обов'язковими для розгляду та прийняття рішень Президентом, Виконавчим комітетом,

  Радою ЛРУ.
12.11.У разі виявлення суттєвих порушень у фінансово-господарській діяльності ЛРУ, Ревiзiйна комісія має 
право вимагати скликання позачергового засідання Виконавчого комітету, а в разі виявлення істотних порушень
 у фінансово-господарській діяльності ЛРУ або виникнення загрози суттєвим інтересам ЛРУ, Ревiзiйна комісія 
має право за одноголосним рішенням вимагати скликання позачергового засідання Ради ЛРУ..

Розділ 13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ  ЛРУ.

 

13.1.Внесення змін до Статуту ЛРУ приймає виключно Конференція ЛРУ.

Рішення Конференції з даного питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосували делегати, що володіють голосами  не менш як три четвертих всіх голосів членів ЛРУ.

13.2. Для розробки проекту змін до Статуту ЛРУ рішенням Ради ЛРУ створюється робоча група.

13.3. Протягом визначеного Радою ЛРУ терміну робоча група отримує та опрацьовує пропозиції членів ЛРУ, залучає необхідних для цього фахівців і готує текст проекту змін до Статуту ЛРУ.

13.4. Проект змін до Статуту ЛРУ, не пізніше як за місяць до його прийняття Конференцією ЛРУ, оприлюднюється на  офіційному  сайті ЛРУ для ознайомлення з ним членів організації.

13.5. Подальша реєстрація прийнятих Конференцією змін до Статуту ЛРУ проводиться відповідно до законодавстваУкраїни.

13.6. Зміни та доповнення до Статуту ЛРУ вступають в силу з часу їх державної реєстрації.

 

Розділ 14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛРУ.

 

14.1. Припинення діяльності ЛРУ  здійснюється за рішенням Конференції ЛРУ, шляхом саморозпуску або  реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) ЛРУ.  Рішення про саморозпуск, реорганізацію, ліквідацію приймається, якщо за нього проголосували делегати, що володіють голосами  не менш як три четвертих всіх голосів членів ЛРУ або на підставі рішення суду.

14.2. Припинення діяльності ЛРУ зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

14.3. ЛРУмає право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

14.4.Рішення про саморозпуск ЛРУ  приймається  Конференцією, якщо за нього проголосували делегати, що володіють голосами  не менш як три четвертих всіх голосів членів ЛРУ. Конференції створюють ліквідаційну комісію або доручають Виконавчому комітету здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення ЛРУ як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна ЛРУ після його припинення відповідно до Статуту.

14.5. Реорганізація ЛРУздійснюється за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало делегати, що володіють голосами  не менш як три четвертих всіх голосів членів ЛРУ  шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

14.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності ЛРУшляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) ЛРУвизначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

14.7. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету

 

 

 

Голова Загальних зборів  (Конференції)                        ______________     __________________

 

 

Секретар Загальних зборів  (Конференції)                     ______________     _____________